Procheti.com

Файлове от Археология

Общо 22
Обществени науки
 • Перперикон

  Перперикон е археологически комплекс, състоящ се от голямо мегалитно светилище, свещен град и крепост. Предполага се, че това е прочутото в древността светилище на Дионис на тракийското племе сатри, чийто жречески род били бесите. Перперикон се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния гр. Кърджали, на скален връх с кота 470 м. В подножието му се намира село Горна крепост, край което тече Перперишката река, вливаща се наблизо в язовир “Студен кладенец”. По поречието на реката са разположени археологически обекти от различни епохи, подредени около естествения център Перперикон
 • Тракийския град Севтополис

  Древнотракийският град Севтополис е основан от Севт ІІІ, който след победата си над Лизимах побързал да изгради своя столица  и по подобие на другите елинистически владетели и дал името си. Севтополис съчетава в себе си тракийската култура с елементи на елинистическата. Градът на тракийския владетел Севт ІІІ непросъществувал дълго, но ясно отразява високата точка на развитие до която достигнали част от тракийските племена през епохата на ранния елинизъм. Нумизматиката в града е доста разнообразна. Тук Севт ІІІ сече свои монети, открити са  гръцки и римски монети. Севтополис макар и малък град не бил лишен от паметници на изкуството. Статуи и релефи са украсявали архитектурния център и обществените сгради. Тракийската същност на града се отличава и в погребалните  им обичаи което показва и нови страни от духовната и материалната култура на траките. При изграждането на столицата си  Севт ІІІ възприел принципите на античното градско строителство.
 • Новокаменна епоха в българските земи

  У нас находищата от неолитната , енеолитната и бронзовата  епоха мосят условното название селищна могила.Особено големи и с дебели културни пластове са те в същинската Тракийска низина и поречието на р.Марица.В Северна България те са сравнително по-малки , въпреки че запазват характера си.В средната висока част на България те са също по слабо изразени в сравнение със селищните могили от Маришката низина.Всички те обаче са многослойни селища , образувани от последователното натрупване на рушевини от жилища – многобройни хорисонти с изобилен веществен материал от оръдия на труда и битови предмети.отделните слоеже предстажляжат отделни фази в развитието на земеделско-скотовъдната култура на населението в тази 4аст на Балканския полуостров .Последователносттана тезислоеве и техният обем са нееднакви в отделните селищни могили,което означава , че отделните фази в развитието на неолитната културра в България са застъпени на навсякъде и неравномерно и нееднакво продълйително във всички селища
 • Старокаменна епоха в българските земи

  Палеолитът се дели на стар,или долен,палеолит,среден и горен палеолит.Долния палеолит трае до към 100 000 години пр.н.е.,а горния  - докъм 10 000 години пр.н.е.в областта на развитието на човека човешките типове през долния палеолит са тези,които предшестват homo sapiens(мислещия,разумния човек) – съвременния човешки тип,а през горния палеолит еволюцията на човека е достигнала до степента homo sapiens.Климатично – палеогеографски долния палеолит започва при долния плейстоцен и стига до горния плейстоцен като обхваща изцяло три ледникови и три между ледникови периода и от части последното голямо оледеняване в Европа,а в Африка –съответните периоди на валежи и засушаване
 • История на траките.Културно-историческо наследство в България.

  Оценяването на тракийската история и култура както и същинското начало, довело до обособяване на тракийските племена , започва от прехода между каменно-медната и ранната бронзова епоха и стига до създаването на Славянобългарската държава през 681г. Славянобългарската държава е приемник на заварената тук късноантична историческа мозайка , в която тракийското население е с голяма стойност. Тракийското наследство се влива и е съставен елемент във формирането на средновековната българска култура. Дълбоките корени на българския народ и своеобразието на развитието му през вековете се крият в историческата приемственост, която предпоставя стремителния възход на България през Средновековието.       
 • Гръцката колонизация на Западния бряг на Черно море. Одесос – история,култура и религия

  Според представите на древните Гърци, Черно море се отличавало природно географски и климатично коренно от Същинска Гърция. То било наричано Аксейнос Понтос – негостоприемно море. Най-ранните гръцки колонии възникнали по северния и южния бряг на Черно море, тъй като се намирал най-близо до Гърция, и същевременно бил най-отдалечен от северния ветровит бряг. Създадените селища по южния бряг, а по късно и по  северния и североизточния, били основани от преселници от Теос, Митилена и особено от Милет. Фанагория, Хермонаса и др., били дело на клазоменски преселници. На устието на Кимерийския Боспор милетски колонисти основали ранния Пантикапей. Тази най-ранна гръцка колонизация по бреговете на Черно море датира от втората половина на VII в. Скоро след това селищата били нападнати от скитите и кимерийците. Колониите по западния бряг на Черно море възникнали по-късно. Това са селищата Одесос (дн. Варна), Томи (дн. Кюстенджа),  Дионисополис(дн. Балчик).  По-късно към края на VI в. пр. н. е възниква Анхиалос (дн. Поморие.) сравнително най-рано от милетските колонии по Черно море възниква Аполония.
 • АНТИЧНИЯТ ГРАД НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ

  В чест на голяма победа, през тази война, е основан и Nicopolis ad Istrum. В превод от латински името му означава “град на победата към Дунав”. А понеже основателят му е император Траян, към името било прибавено едно “Ulpia”, производно от бащиното му име. По този начин са именувани и други селища от римската епоха в днешна България. Това са Ескус (с. Гиген, Плевенско), Марцианопол (Девня), Сердика (София) и др. Добавката ad Istrum  била необходима за уточняване на географското местоположение на града, понеже в империята имало няколко града, именувани Nicopolis , като Nicopolis ad Nestum разположен сравнително близо, на р. Места. Тази добавка станала причина дълго време средновековните географи и историци да идентифицират града с днешния град Никопол, основан от Византийският император Ираклий в 629г. Те не са обърнали внимание на един много важен пасаж от съчинението на готския историк Йорданес (от 4в.) - “Гетика”. В него той описва готското нашествие в Долна Мизия и Тракия в 250-251г. При управлението на император Деций Траян (249-251г.) под предводителството на Книва. След като готите били отблъснати от Тракия, те се отправили към Nicopolis ad Istrum “един много известен град, разположен при река Ятрус (Янтра), които Траян построил след като победил сарматите (даките) и го “нарекъл град на победата”.
 • Варненския археологически музей

  Много важна роля за разрастването на археологическата сбирка има създаването на Варненското археологическо дружество (ВАД) на 12 декември 1901 г. Още на учредителното събрание се взема решението дружеството да направи всичко необходимо за организиране на градски музей, който да издирва, съхранява и изучава паметниците от миналото на Варненски окръг. Това решение не се приема с охота от Централното археологическо дружество в София и от МНП. Възникват редица разногласия между местните дружества и София по въпроса имат ли право в провинцията да създават музеи. Това е и едно от условията ВАД да приеме да стане клон на Централното археологическо дружество в София. В резултат на продължителни преписки през 1902 г. МНП отпуска една стая във варненската Девическа гимназия за съхраняване на събраните старини
 • ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ – КАЗАНЛЪШКАТА ГРОБНИЦА

  Областите по горното течение на река Тунджа, днешно Казанлъшко влизали в пределите на Одриската държава. Особено важна роля в историческото развитие на Тракия този район е играла ранноелинистическата епоха – ІV-ІІІ в.пр.н.е. през 1947г. се се разкри една нова, неизвестна страница от историята на нашите зеви – открит е тракийският град Семтополис. Той и до сега си остава първият и едиствен цялостно проучен пракийски селищен център от градски тип у нас. Градът е основан от тракийския владетел Севт ІІІ в края на ІV в.пр.н.е. В градоустройството му личат залегнали принципи характерни за устройството на гръцкия полис. Севтополис е бил силно укрепен център, нелишен  от паметници, мономентална архитектура и изкуство – дворец – храм с богата вътрешна декорация, храм на Дионис и храм на Великите самотракийски богове Хинтерландът на Севтополис по отношение на гробничната архитектура дава нещо съвършено своеобразно, коренно различаващо се от други райони на Тракия.
 • Тракийските гробници

  Проучването на тракийските зидани гробници,разкопани на територията на днешните български земи,се състои от две части.Първата част на изследването е разделен на три глави.1писмени извори и историография.2тракийски гробници.архитектурен анализ.3проблеми на тракийската гробнична архитектура. От изворите за Тракия и траките се преминава към проучване на разкопаните у нас тракийски гробници и публикациите,засягащи пряко проблемите на тракийската гробнична архитектура.От края на миналия век досега,по тези въпроси са работили предимно историци и археолози.Много са рядко съвместните проучвания,а още по-рядко пряката намеса на архитекти в тази област