Procheti.com

Анализ на обращаемостта на капитала в ДМА

Обществени науки
Курсови работи | Финанси |
Свали
Брой страници : 11

Различават се три вида амортизации: • Калкулативни амортизации – прилагат се при калкулирането на разходите по отделни изделия. Имат разходен характер и намаляват резултатите на предприятието. • Счетоводни (балансови) амортизации – това са амортизациите, които са начислени и включени в сметка 603 „Разходи за амортизации”. Използват се при изчисляването на печалбата (загубата) на фирмата. Представляват разходи и намаляват годишния излишък (печалба). • Фискални (данъчни) амортизации – фискалните отчети за приходите и разходите разрешават само данъчно признати норми на амортизация. Използват се за целите на облагането на печалбата.