Procheti.com

Файлове от Агробизнес

Общо 6
Обществени науки
 • КОМПОСТИРАНЕ

  Проблемът с опазване на околната среда възниква още с цивилизацията на обществото. По-развитото общество създава по-големи проблеми за околната среда. Това е така, понеже човека, в своята битова, промишлена и селскостопанска дейност предизвиква изменение на физичните, химичните, биологични свойства на околната среда. В основата на биологичното третиране на твърдите битови отпадъци са процесите, които протичат при кръговрата и обмяната на веществата в природата с активното участие на микроорганизми. Те са 2 вида:
 • Същност и цели на аграрната политика

  Това не изключва търговията със селскостопански стоки с други страни, но изисква тя да бъде балансирана и многостранна, а не едностранна, която да води до критична зависимост. От този аспект аграрната политика би могла да се разглежда като предпоставка и принос към сигурността на всяка държава. Освен това практиката показва, че продоволствието е придобило и една нова стойност, която излиза извън рамките на храненето, а именно, че то се използва като дипломатическо средство при воденето на международни преговори. По този начин интересите на външната политика на дадена държава също могат да влияят върху нейната аграрна политика.
 • Аграрна икономика

    Величината, която характеризира промяната в търсеното количество в зависимост от ценовите изменения се нарича еластичност.Еластичността е мярка за чувствителност. Така ценовата еластичност на търсенето изразява чувствителността, с която коичеството на търсената стока реагира на промените в стоковите цени при константни други фактори.
 • Аграрна икономика

  На този етап от икономическото развитие на страната и в частност на растениевъдството на преден план излиза необходимостта от подкрепата на държавата, която може да се изрази преди всичко в гарантиране на реални цени на растениевъдните продукти, които да покриват разходите за производство и да осигуряват една нормална рентабилност, пазар на селскостопанските продукти, научно обслужване на производството и т. н. Зеленчукопроизводството  е важен подотрасъл на селското стопанство. При добра организация зеленчуковите култури могат да осигурят висока степен на използване на земята. Богатото съдържание на минерални вещества и витамини в зеленчуковите култури ги правят незаменима част в храната на хората.
 • Аграрно предприемачество

  Идеята за производство на брашно се ражда в резултат на установените трайни потребности на българина от висококачествен хляб. Идеята за това производство се базира и на наличието на добра суровина в района – селата Кочмар, Жегларци, Орляк, Зърнево, Бенковски, Медово, Сърнце и др. са близо до град Тервел,където ще се разработва мелницата. В района няма друга мелница, а цялата суровина досега се е изкупувала от мелниците в гр.Добрич и в гр.Варна . Предвижда се (сключен е договор) доставка на пшеница за преработка от ЗК “Орляк”, “Жегларци”, “Бенковски”, “Зърнево”. Сортовете пшеница, които се засяват са висококачествени, с висок ДМГ ,ниско ОГ и с висока стъкловидност. Площите се третират с химикали, което освен, че увеличава добива, благоприятства за намаляване на процента на културните и чуждите примеси, намаляване на процента на заразени с житна дървеница.
 • Агротуризъм

  Само на километър североизточно от Крапец се намира Дуранкулашкото езеро (блато) - привлекателно място за всички любители на риболова с изобилието си от бяла риба, шаран, сом, платика, каракуда , раци и дори змиорка. В него се срещат и някои редки и ендемични видове риба от семейство Попчета (Gobiidae), семейство Селдови (Clupeidae) и семейство Бодливки (Gasterosteidae). Езерото е най-северното по крайбрежието на Черно море и по произход е естествен лиман - потопена морска долина, отделена от морето с пясъчна коса. Водата му е слабо солена поради връзката си с морето и се захранва с карстова вода от два извора. Средната дълбочина на езерото е 1.4м., а максималната е 4м. Заобиколено е от земеделски земи и полустепни територии